CombiCredit B.V. voert een beleid inzake beloningen dat erop is gericht te voorkomen dat de beloning van degenen die het beleid van de onderneming bepalen of mede bepalen, haar werknemers en andere natuurlijke personen die zich onder haar verantwoordelijkheid bezighouden met het verlenen van financiële diensten of andere activiteiten leidt tot onzorgvuldige behandeling van consumenten, cliënten of deelnemers.

CombiCredit heeft geanalyseerd of van het gehanteerde beloningsbeleid prikkels uitgaan die medewerkers aanzetten tot gedrag dat ertoe kan leiden dat klanten onzorgvuldig worden behandeld.

CombiCredit heeft haar beloningsbeleid vastgelegd.

CombiCredit heeft procedures opgesteld ten aanzien van de periodieke toetsing van het gehanteerde beloningsbeleid op prikkels die mogelijk aanleiding kunnen geven tot onzorgvuldige klantbehandeling.

CombiCredit ontvangt geen bonussen of omzetprovisies van aanbieders ten aanzien van financiële producten die onder de Wet op het financieel toezicht vallen en die door bemiddeling van de onderneming tot stand zijn gekomen.

De vergoeding die wordt afgesproken tussen CombiCredit en de consument, is niet kennelijk onredelijk gelet op de aard en de omvang van de dienstverlening. CombiCredit voert periodiek een materiële toets uit of aan dit uitgangspunt wordt voldaan.

CombiCredit heeft geen medewerkers in dienst die meer dan 1 mln. euro per jaar verdienen.

© 2017 CreditCoach. All Rights Reserved.